Odborný stavební referent / referentka do odd. pozemních staveb

JOBSYSTEM s.r.o.


Nabízíme
• možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
• balíček benefitů (stravné, příspěvek na penzijní připojištění, personal days, 5 týdnů dovolené, apod.),
• pružnou pracovní dobu,
• osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
• stabilní zaměstnání,
• perspektivní pracovní pozici.

Pracovní poměr: na dobu určitou - zástup po dobu rodičovské dovolené

Platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)

Místo práce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Přihlášku (Výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http://edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat) nebo na oddělení personálním a právním.) s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 26. května 2023 na adresu:

Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní,
Horní náměstí č. p. 583
Olomouc 779 11

telefon: 585 513 204/298/295/294 nebo datová schránka ID: kazbzri.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

Náležitosti přihlášky jsou:
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit

Na tuto pracovní pozici, můžete reagovat pouze do 26. 5. 2023. Po tomto datu, prosím, neodpovídejte.



Požadujeme
Zákonné předpoklady:
• státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost,
• znalost jednacího jazyka.

Požadavky a předpoklady:
Dosažené vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru,
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
Znalosti a dovednosti:
• znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek výhodou,
• znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů výhodou,
• dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
• samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
• schopnost jednat s lidmi,
• ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.


Pracovní náplň
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Magistrátu města Olomouce
v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuje výběrové řízení č. 2023/39

na funkci: odborný stavební referent/referentka do oddělení pozemních staveb

Více informací o společnosti naleznete na www.olomouc.eu.

Druh práce: výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu zařazený v odboru stavebním Magistrátu města Olomouce

Bližší specifikace pracovní činnosti:
• vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí a opatření stavebního úřadu podle části čtvrté a páté stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
• vedení společných územních a stavebních řízení a vydávání společných povolení,
• vedení správních řízení o žádostech o povolení výjimky z ustanovení prováděcích vyhlášek stavebního zákona,
• výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu a provádění kontrolních prohlídek staveb,
• vedení veřejných jednání spojených s uvedenou činností, styk s veřejností, konzultace se stavebníky ve věcech týkajících se jejich stavebních záměrů.


full-time Odborný stavební referent / referentka do odd. pozemních staveb 2023-05-17 JOBSYSTEM s.r.o. Olomoucký

Kraj:
Olomoucký

Typ pracovního poměru:
Služební poměr

Požadované vzdělání:
Středoškolské s maturitou

Převzato z:
upcr.cz

Zaměstnavatel:
JOBSYSTEM s.r.o.

Odměna (rozpětí):
neuvedeno

Typ pracovního úvazku:
Plný

Kontaktní email: